ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 1. – Om onze firma aansprakelijk te kunnen stellen, moeten alle bestellingen in onze kantoren bevestigd worden.
 2. – We treffen alle maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en we aanvaarden geen sancties in geval van vertraging.
 3. – De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling  van de prijs.
 4. – Vertragingen in de levering kunnen, in geen geval, aanleiding geven tot annulering van de bestelling.
 5. – De goederen worden op risico van de bestemmeling verstuurd.
 6. – Om geldig te zijn, moeten reclamaties schriftelijk aan de S.A. Lambert & F.D. te 7950 Ladeuze gemeld worden.
 7. – Alle facturen zijn betaalbaar te 7950 Ladeuze. Dit recht wordt niet afgestaan door het uitgeven van een wisselbrief.
 8. – Onze agenten of vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om het bedrag van de factuur te ontvangen tenzij anders vermeld.
 9. – Ieder niet op termijn betaalde factuur wordt, van rechtswege en zonder aanmaning, met een verwijlinterest van 1,5% per maand verhoogd.
 10. – In het geval dat de S.A. Lambert & F.D. redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper verliest, hebben we het recht, zelfs na een gedeeltelijke levering, de nodige garanties te eisen om verdere genomen afspraken te voltooien.  Bij weigering van deze eisen kunnen we de vrijheid nemen om de samenwerking stop te zetten.
 11. – In geval van niet betaling van facturen binnen de 30 dagen na de vervaldatum, worden deze met 20% verhoogd met een minimum van 25€, dit als schadevergoeding en dit vrijstaand van bovenvermelde verwijlinteresten ten beloop van 18% per jaar.
 12. – In geval van geschil, vallen enkel en uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Doornik (Tournai). (voor export : In geval van geschil zijn de rechtbanken van Doornik (Tournai) of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, op keuze van de verkoper, de enige bevoegd).
 13. – Deze factuur is gedekt door kredietverzekeraar ATRADIUS te JAMBES. Dit is een getuigenis van het vertrouwen dat dit bedrijf in U plaatst.
 14. – Derhalve anders overeengekomen en geschreven, onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen factuurdatum.
 15. – Koerswijzigingen zijn op risico van de koper.
 16. – De niet-betaling van één enkele factuur op vervaldatum, zullen de betalingen van alle, zelfs niet vervallen, facturen worden opgeëist.
 17. – De Franstalige versie van deze algemene verkoopsvoorwaarden is de enige authentieke.

 

CLAUSULE INZAKE EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkoper blijft eigenaar tot de volledige afbetaling van de goederenprijs.

De risicos zijn ten laste van de koper.

De voorschotten kunnen behouden worden om eventuele verliezen te dekken ten gevolge van een doorverkoop.

 

CLAUSULE OVERDRACHT  VAN VORDERINGEN

In geval van doorverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, behorende tot de verkoper, zal de koper hem alle vorderingen afkomstig van die doorverkoop overdragen.